Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2018-04-20

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK
Należności podatkowe mogą być dochodzone w ramach tzw. skargi pauliańskiej, która jest przewidziana w prawie cywilnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie potwierdzili tym samym, że stosowanie regulacji cywilnoprawnej (skargi pauliańskiej) względem należności publicznoprawnych jest zgodne z ustawą zasadniczą.

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK
Należności podatkowe mogą być dochodzone w ramach tzw. skargi pauliańskiej, która jest przewidziana w prawie cywilnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie potwierdzili tym samym, że stosowanie regulacji cywilnoprawnej (skargi pauliańskiej) względem należności publicznoprawnych jest zgodne z ustawą zasadniczą.

Kto działa jak handlowiec, musi zapłacić VAT

Kto działa jak handlowiec, musi zapłacić VAT

Małżonkowie, którzy kupili duże gospodarstwo rolne, wystąpili o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podzielili grunt na 80 działek, wyodrębnili 8 dróg wewnętrznych, wybudowali sieć wodociągową i znaleźli nabywców, działali jak profesjonaliści – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

vat

2018-04-13

Informacje ZUS: Ulga na start i działalność nieewidencjonowana - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Informacje ZUS: Ulga na start i działalność nieewidencjonowana - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu". Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. ZUS informuje w związku z tym o zasadach korzystania z tzw. ulgi na start oraz o działalności nieewidencjonowanej.

NSA: Zbycie udziałów przez osobę fizyczną - należy uważać z rozkładaniem należności na raty

NSA: Zbycie udziałów przez osobę fizyczną - należy uważać z rozkładaniem należności na raty
Z uzasadnienia: Za przychody o jakich mowa w art. 17 ust 1 pkt 6 lit a) ustawy podatkowej uznać należy środki pieniężne przysługujące zbywcy udziałów (akcji) bez względu na to czy zostały otrzymane czy też będą otrzymane w przyszłości. Przepis ten nie wskazuje natomiast na wymagalność wierzytelności jako warunek zakwalifikowania ich do jako przychodu należnego ze zbycia udziałów (akcji) po stronie zbywcy.

2018-04-06

Jednoosobowa działalność gospodarcza - zbieg tytułów do ubezpieczeń (1)

Jednoosobowa działalność gospodarcza - zbieg tytułów do ubezpieczeń (1)
Jednoosobowa działalność gospodarcza często jest dla przedsiębiorcy jednym z kilku rodzajów aktywności. A ponieważ przepisy o ubezpieczeniu społecznym obejmują swoim zasięgiem praktycznie każdą aktywność zarobkową, nieuchronnie dochodzi do wystąpienia kilku różnych tytułów do ubezpieczeń obowiązkowych. W takiej sytuacji mówimy o zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.