Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2014-10-08

Moment rozliczenia faktury korygującej w podatku dochodowym

Moment rozliczenia faktury korygującej w podatku dochodowym
Z uzasadnienia: Bez względu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego, wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Dlatego też zwroty towarów (ewentualnie zmniejszenia należności) potwierdzone fakturami korygującymi powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów w okresie sprawozdawczym (miesiącu), w którym koszty te zostały pierwotnie potrącone.

2014-10-01

Więcej praw dla pokrzywdzonych w razie umorzenia

Więcej praw dla pokrzywdzonych w razie umorzenia

Uprawnienia pokrzywdzonego muszą być realne, a nie iluzoryczne. Dlatego niezapewnienie mu możliwości udziału w posiedzeniach sądu, na których dochodzi do umorzenia postępowania przed rozprawą, narusza prawo do sądu. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny, przesądzając, że art. 339 par. 5 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 54 par. 1 k.p.k. jest niezgodny z konstytucją. Stwierdził, że dzisiejsza regulacja narusza zasadę sprawiedliwości procesowej. Podzielił w ten sposób pogląd rzecznika praw obywatelskich oraz prokuratora generalnego wyrażony w ich stanowiskach dotyczących sprawy.

2014-09-08

To ostatni moment na korzystne podatkowo przekształcenie spółki kapitałowej w osobową

To ostatni moment na korzystne podatkowo przekształcenie spółki kapitałowej w osobową

Tylko do końca roku przemiana spółki kapitałowej w osobową nie musi się wiązać z opodatkowaniem zysku, który trafił wcześniej na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Ale spór z fiskusem i tak jest nieunikniony.

2014-09-03

Opodatkowanie VAT usług turystyki

Opodatkowanie VAT usług turystyki
Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 i 1027), w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi.

2014-08-06

Deregulacja obsługi podatkowej i rachunkowej wchodzi w życie

Deregulacja obsługi podatkowej i rachunkowej wchodzi w życie

Certyfikat księgowy będzie jeszcze jakiś czas wydawany, ale nie będzie niezbędny do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Konieczne będzie jednak w takim przypadku wykupienie polisy OC. Łatwiej będzie zostać doradcą podatkowym i biegłym rewidentem.

2014-07-30

Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł

Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.

Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową

Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową
Teza: Wyczerpująco przedstawiony (zaistniały bądź przewidywany) stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), to taki, na podstawie którego można w sposób pewny i nieuzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości udzielić informacji w zakresie możliwości stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w razie potrzeby dokonując także operatywnej wykładni adekwatnych do niego przepisów.