Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2015-03-12

Omyłka sądu może obciążyć stronę

Omyłka sądu może obciążyć stronę

Jeżeli strona od razu, w trakcie rozprawy, nie zgłosi zastrzeżenia do protokołu, w dalszym toku postępowania nie może już poskarżyć się na uchybienia sądu. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich takie rozwiązanie przyjęte w kodeksie postępowania cywilnego może naruszać zagwarantowane w konstytucji prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy.

2015-03-11

Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie

Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA - wyjaśnił ZUS.

2015-02-26

Posiadacze Karty Dużej Rodziny nadal zwolnieni z opłaty skarbowej

Posiadacze Karty Dużej Rodziny nadal zwolnieni z opłaty skarbowej
We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa o aktach stanu cywilnego, która umożliwi objęcie zwolnieniem z opłaty skarbowej odpisów skróconych aktów stanu cywilnego - wydawanych w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny - także po 1 marca 2015 r.

2015-02-20

Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela

Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.

2015-01-30

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika
Interpelacja nr 30157 do ministra finansów w sprawie stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, do pojazdów samochodowych, od których podatnik może odliczyć 50% podatku VAT

2015-01-23

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej
Przewidziana w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przerwa w naliczaniu odsetek za zwłokę nie dotyczy sytuacji, w której w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, nie było prowadzone postępowanie kontrolne ani nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2015-01-21

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.