Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2015-06-15

NSA. Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

NSA. Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa
Art. 306a § 3 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym „zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania” należy rozumieć w ten sposób, że na dzień wydania, zaświadczenie organu potwierdza stan faktyczny lub prawny obejmujący wiedzę organu co do danych znajdujących się w jego posiadaniu - zarówno co do okresu bieżącego, jak i poprzednich. Dotyczy to również potwierdzenia, czy określony podatnik był w minionym okresie rozliczeniowym podatku od towarów i usług zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2015-05-22

Odrzucanie spadku z problemami. Notariusze bez merytorycznego wsparcia

Odrzucanie spadku z problemami. Notariusze bez merytorycznego wsparcia

Notariusze, w sprawach w których sprawują funkcje sądowe powinni mieć możliwość zwrócenia się do Ministra Sprawiedliwości, by ten pomógł im w wyjaśnieniu przepisów prawa obcego państwa – uważa I Prezes Sądu Najwyższego. Resort twierdzi, że nie ma pieniędzy na wprowadzenie proponowanego rozwiązania.

NSA. Cesja umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów

NSA. Cesja umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów
Z uzasadnienia: Dokonanie zmian po stronie podmiotowej umowy (zmiana korzystającego) nie ma wpływu na treść umowy, ani na wynikające z niej prawa i obowiązki. Warunki pozwalające na traktowanie opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w żadnym miejscu nie nawiązują do osoby korzystającej lub finansującej.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS

Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
Wkrótce rozpocznie się sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży – różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.

2015-04-29

WSA: Zwrot VAT. Czynność pozorna nie zasługuje na ochronę

WSA: Zwrot VAT. Czynność pozorna nie zasługuje na ochronę
W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynności pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uznać trzeba, że działalność tego rodzaju nie zasługuje na ochronę, ponieważ jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyści kosztem Skarbu Państwa bez podstawy prawnej i podważenie założeń samego systemu podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

2015-04-27

Zapłata od starosty także z podatkiem

Zapłata od starosty także z podatkiem

Wynagrodzenie wypłacone przedsiębiorcy na podstawie decyzji administracyjnej jest opodatkowane VAT – orzekł WSA w Warszawie

2015-04-25

Jakie wymogi trzeba spełnić, jeśli chcemy przejść na e-faktury

Jakie wymogi trzeba spełnić, jeśli chcemy przejść na e-faktury

Podatnik, który chce wystawiać faktury elektroniczne, musi uzyskać zgodę od kontrahentów na otrzymywanie ich w takiej formie. Wysyłając je, powinien też zapewnić im autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność.