Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 694 295 549

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2016-12-21

Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania

Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania
Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, to zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

2016-12-07

Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych

Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.

2016-10-14

WSA. Sprzedaż działki w ROD a PIT

WSA. Sprzedaż działki w ROD a PIT
Z uzasadnienia: Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów bliżej niesprecyzowanych znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

pit

2016-09-30

Podatki 2016: Zmiany ws. właściwości organów podatkowych

Podatki 2016: Zmiany ws. właściwości organów podatkowych
Resort finansów znowelizuje rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany dotyczyć będą obowiązującego od 1 lipca br. przepisu, który wprowadził obowiązek przekazywania drogą elektroniczną informacji o prowadzonej ewidencji podatku od towarów i usług (VAT). Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych tygodni. 

vat

Umowa sponsoringu a koszty uzyskania przychodów

Umowa sponsoringu a koszty uzyskania przychodów
Podatnik będący spółką kapitałową (dalej zwany podatnikiem) zawarł umowę sponsoringu, na mocy której klub sportowy zobowiązał się do świadczenia na jego rzecz usług w zakresie reklamy podczas ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich, a podatnik zobowiązał się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwość, czy przekazaną kwotę wynagrodzenia może ująć w kosztach podatkowych.

pit

2016-08-24

Przesyłkę do urzędu najlepiej wysłać Pocztą Polską

Przesyłkę do urzędu najlepiej wysłać Pocztą Polską
Powszechnie uważa się, że przy wysyłaniu listu do urzędu liczy się data jego nadania. Stwierdzenie to jest jednak prawdziwe tylko w połowie. Data nadania ma znaczenie, jeśli korzystamy z usług Poczty Polskiej. Gdy przesyłka zostanie wysłana za pośrednictwem innego operatora, znaczenie będzie miał dopiero dzień, w którym list dotrze do urzędu. Może się niestety okazać, że będzie za późno.

2016-08-22

Podatki 2017: Sektor MSP z większymi możliwościami odliczania kosztów

Podatki 2017: Sektor MSP z większymi możliwościami odliczania kosztów
Lista kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie poszerzona o koszty związane z uzyskaniem patentu – wynika z projektu ustawy mającej wesprzeć działalność innowacyjną polskich firm. Projekt ustawy został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2017 r.