Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2015-10-09

Zwrot nadpłaty podatku. Oprocentowanie będzie szerzej stosowane

Zwrot nadpłaty podatku. Oprocentowanie będzie szerzej stosowane
Nowa Ordynacja podatkowa dokładnie unormuje zasady dotyczące oprocentowania nadpłat podatku – wynika ze zaktualizowanej wersji założeń do projektu nowej Ordynacji, nad którymi pracuje resort finansów. Oprocentowanie ma przysługiwać m.in. wtedy, gdy zwrot nadpłaty wynika z wadliwego stanowienia albo stosowania prawa. 

zwrot

2015-10-07

Inwentaryzacja 2015. Potwierdzenie salda 

Inwentaryzacja 2015. Potwierdzenie salda 
Jedną w form inwentaryzacji jest potwierdzenie salda. Inwentaryzacja w formie potwierdzenia salda ma zastosowanie do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, udzielonych pożyczek, należności od odbiorców i innych kontrahentów (z wyłączeniem należności wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości), a także do składników aktywów stanowiących własność jednostki, lecz powierzonych osobom trzecim.

2015-09-25

Data nabycia nieruchomości w spadku a PIT. Ważny wyrok dla małżonków

Data nabycia nieruchomości w spadku a PIT. Ważny wyrok dla małżonków
Z uzasadnienia: Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które skarżący oraz – odrębnie – jego żona posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f., biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił powyższy pogląd w wyroku z dnia 5 maja 2015 roku (sygn. akt II FSK 2342/14).

pit

2015-09-11

Zapłata przelewem a limit obrotów na kasę fiskalną

Zapłata przelewem a limit obrotów na kasę fiskalną
Nie tylko taki obrót gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20 000 zł, przekroczenie którego zobowiązuje podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej. Do limitu należy uwzględnić każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania czy też nie.  

2015-09-04

Kto może być małym podatnikiem i jakie wymogi musi spełnić

Kto może być małym podatnikiem i jakie wymogi musi spełnić

Małymi podatnikami VAT mogą zostać osoby, których limit obrotów w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote. Mają prawo rozliczać się metodą kasową i składać deklaracje kwartalne zamiast miesięcznych.

vat

2015-07-14

Siedmiu sędziów NSA zdecyduje, jak firmy mają poprawiać koszty

Siedmiu sędziów NSA zdecyduje, jak firmy mają poprawiać koszty

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, jak korygować koszty podatkowe po otrzymaniu dofinansowania. Na bieżąco czy wstecz. Dziś nie ma w tej kwestii jednolitego stanowiska – zauważył NSA, kierując sprawę do poszerzonego składu. Z orzecznictwa wynika bowiem, że dotacje do zakupu środka trwałego powodują obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych na bieżąco, czyli w roku, w którym podatnik otrzymuje dotację. Natomiast dofinansowanie kosztów rozliczanych jednorazowo należy – według sądów – korygować wstecz.

2015-06-15

NSA. Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

NSA. Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa
Art. 306a § 3 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym „zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania” należy rozumieć w ten sposób, że na dzień wydania, zaświadczenie organu potwierdza stan faktyczny lub prawny obejmujący wiedzę organu co do danych znajdujących się w jego posiadaniu - zarówno co do okresu bieżącego, jak i poprzednich. Dotyczy to również potwierdzenia, czy określony podatnik był w minionym okresie rozliczeniowym podatku od towarów i usług zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.