Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2015-01-30

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika
Interpelacja nr 30157 do ministra finansów w sprawie stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, do pojazdów samochodowych, od których podatnik może odliczyć 50% podatku VAT

2015-01-23

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej
Przewidziana w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przerwa w naliczaniu odsetek za zwłokę nie dotyczy sytuacji, w której w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, nie było prowadzone postępowanie kontrolne ani nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2015-01-21

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2015-01-16

Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa

Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa
Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydowali się na to, by z niej skorzystać, powinni wiedzieć, jakie są konsekwencje dokonanego wyboru, dotyczące m.in. wysokości płaconego podatku, terminów jego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego czy wreszcie możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika

Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.

2015-01-14

Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Przedłużenie terminu do zwrotu VAT
Z uzasadnienia: Ustawa o VAT uzależnia możliwość wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym od wymogu dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu, a tę przesłankę organ wykazał, powołując się na nieukończenie w terminie do dokonania zwrotu takich czynności podjętych w toku kontroli podatkowej, które miały na celu zbadanie zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

2015-01-12

Rozliczenia 2014: Jak skorzystać z nowelizacji ustawy o rachunkowości

Rozliczenia 2014: Jak skorzystać z nowelizacji ustawy o rachunkowości

Aby firma mogła sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok w sposób uproszczony musi się na to zgodzić organ zatwierdzający (np. zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.). Decyzję musi jednak podjąć przed sporządzaniem dokumentów.