Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady


2015-02-26

Posiadacze Karty Dużej Rodziny nadal zwolnieni z opłaty skarbowej

Posiadacze Karty Dużej Rodziny nadal zwolnieni z opłaty skarbowej
We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Prawa o aktach stanu cywilnego, która umożliwi objęcie zwolnieniem z opłaty skarbowej odpisów skróconych aktów stanu cywilnego - wydawanych w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny - także po 1 marca 2015 r.

2015-02-20

Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela

Ulga na złe długi z perspektywy wierzyciela
W ustawie o VAT przewidziano możliwość pomniejszenia przez podatnika podatku należnego w sytuacji, gdy podatek ten obciążał kwoty należne z tytułu czynności opodatkowanych, a kwoty te nie zostały przez wierzyciela faktycznie otrzymane. Mechanizm ten określany powszechnie jest jako „ulga na złe długi”.

2015-01-30

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika

Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodów a stosowanie prewspółczynnika
Interpelacja nr 30157 do ministra finansów w sprawie stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, do pojazdów samochodowych, od których podatnik może odliczyć 50% podatku VAT

2015-01-23

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej

NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej
Przewidziana w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przerwa w naliczaniu odsetek za zwłokę nie dotyczy sytuacji, w której w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, nie było prowadzone postępowanie kontrolne ani nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2015-01-21

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

PIT za 2014: Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2015-01-16

Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa

Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa
Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydowali się na to, by z niej skorzystać, powinni wiedzieć, jakie są konsekwencje dokonanego wyboru, dotyczące m.in. wysokości płaconego podatku, terminów jego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego czy wreszcie możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika

Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.