Krzysztof Drapczyński
00-732 Warszawa
ul. Czerska 26/28
tel. / fax 22 854 07 66
tel.kom. 605 396 942

Warszawa - Mokotów, blisko Wisłostrady

2017-02-27

Podatek od spadków i darowizn. Pół roku na zgłoszenie spadku

Podatek od spadków i darowizn. Pół roku na zgłoszenie spadku
Tezy: Art. 4a ust. 2 u.p.s.d. nie ma zastosowania do przypadku, w którym nabywca własności rzeczy i praw majątkowych przez swe zaniedbania uchybił terminowi 6 miesięcy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., liczonym od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

2017-02-17

Nowa ulga na start – MR zaprezentowało szczegóły

Nowa ulga na start – MR zaprezentowało szczegóły
Rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorcy będą mogli liczyć na nową ulgę – wynika z projektu nowego Prawa przedsiębiorców. Jak wskazuje resort rozwoju, ulga na start będzie zwalniać przez okres 6 miesięcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, a po tym czasie przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez 24 miesiące z istniejącej już obecnie innej ulgi

2017-02-08

WSA: Zmiana planów inwestycji bez odliczenia

WSA: Zmiana planów inwestycji bez odliczenia

Gmina nie odliczy podatku naliczonego od wydatków na inwestycję, która w założeniu była przeznaczona na cele lokalnej wspólnoty, choćby potem inwestycja ta została przekazana pod działalność gospodarczą – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

2017-01-27

Podatki 2017. Nowe przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT

Podatki 2017. Nowe przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT
Spośród wielu zmian w ustawie o podatku VAT, do których powoli się przyzwyczajamy, spora ich część dotyczy rejestracji dla potrzeb tego podatku. Zapisy ustawowe dotyczące rejestracji, tj. art. 96 ustawy zmieniły się znacznie. Tak jak wszystkie pozostałe zmiany te dotyczące rejestru podatników podatku VAT czynnych dokonane zostały w celu ograniczenia oszustw podatkowych w podatku VAT.

vat

2017-01-23

Podatki na świecie: Plany podatkowe nowego prezydenta USA

Podatki na świecie: Plany podatkowe nowego prezydenta USA
W planie zmian podatkowych, które obiecywał wprowadzić nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, znajdują się m.in. zdecydowana obniżka opodatkowania przedsiębiorstw i spłaszczenie progresji podatkowej w opodatkowaniu osób fizycznych. Pierwszą decyzją administracji Donalda Trumpa było jednak wycofanie się z zaplanowanej wcześniej obniżki składek ubezpieczeniowych dotyczących kredytów hipotecznych.

2016-12-21

Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania

Wspólnota nie ma prawa odciąć dopływu wody do mieszkania
Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, to zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

2016-12-07

Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych

Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.